Vilkår og betingelser

 

Ansvarsfraskrivelse:

Denne chatbot er ikke et medicinsk udstyr. Denne chatbot er udelukkende beregnet til oplysnings- og undervisningsformål.

Denne chatbot og de oplysninger, som genereres af denne, bør ikke anvendes som grundlag for diagnosticering, overvågning, styring eller behandling af sygdomme eller nogen anden medicinsk tilstand. Den er udelukkende til personlig og informativ brug. Den er ikke beregnet til og kan af brugere ikke anvendes som en metode til selvdiagnosticering af nogen form for medicinsk sygdom. Brugere af denne chatbot med helbredsproblemer eller medicinske problemer bør konsultere en kvalificeret og autoriseret læge eller anden autoriseret medicinsk fagperson. Novartis garanterer ikke for sikkerheden af de oplysninger, som er lagret på denne app eller i din enhed eller sendt fra applikationen. Du skal læse og acceptere Vilkår og betingelser, som fremlægges herefter for at få adgang til denne app. Dette værktøj er offentliggjort af Novartis Healthcare A/S. Det er beregnet til en dansk målgruppe.

 

Vilkår og betingelser

1. Denne online chatbot ("app") stilles gratis til rådighed for dig af Novartis Healthcare A/S ("Novartis") og kan bruges på din computer, smartphone eller anden mobil enhed (hver, en, "enhed") via Facebook-platformen (der gælder andre vilkår og betingelser for brugeren af Facebook-platformen og de relaterede tjenester, og hvis du ikke indvilliger i og accepterer alle vilkår og betingelser, har du måske ikke ret til at bruge appen) eller via en separat webside. Du kan dog blive opkrævet standardtakster eller gebyrer af trådløse udbydere eller telefonudbydere eller andre parter, der ikke har nogen forbindelse med Novartis, for brug af appen. Ved at bruge denne app accepterer du disse brugerbetingelser for appen.

2. Du må kun bruge denne app, herunder alt materiale, alle produkter eller programmer, der er indeholdt i appen (“indhold”), til din egen ikke-kommercielle brug og under forudsætning af, at du overholder disse brugerbetingelser og alle copyrightmeddelelser eller andre meddelelser om ejendomsret gældende for det indhold, som du downloader, fremviser, printer eller på anden måde bruger (sådanne aktiviteter betyder “brug”). Dette er den eneste tilladelse eller rettighed, du får til appen og indholdet.

3. Denne app er udviklet af eller for Novartis og er ejet og beskyttet under copyrightlovene, med mindre andet er nævnt. Enhver ikke godkendt reproduktion, tilpasning eller modificering er ulovlig.

4. Novartis kan opdatere, ændre, afbryde eller fjerne enhver af eller alle funktionerne i appen eller indholdet (inklusive disse brugerbetingelser) og foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af appen eller indholdet (inklusive disse brugerbetingelser) på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel herom til dig. Novartis er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger, tab eller skader, som du måtte lide som følge af nogen ændring, afbrydelse eller fjernelse af nogen af eller alle funktionerne i appen eller indholdet.

5. Når du bruger appen og indholdet, er du alene ansvarlig for:

 • at sikre, at du bruger den seneste tilgængelige version af appen.
 • enhver skade på din enhed og ethvert tab eller beskadigelse af informationer, som du lagrer på enheden, der måtte opstå som følge af brugen af appen eller indholdet eller interaktionen mellem denne app eller indholdet og andre apps eller programmer, som du måtte downloade eller bruge.
 • at sørge for din enheds fysiske sikkerhed og integriteten af dine data.
 • Novartis er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger, tab eller skader, som du måtte lide som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

6. Når du bruger appen og indholdet, må du ikke:

 • modificere, redigere, forbedre, videresælge, reverse engineere, ændre eller på anden måde påvirke driften af appen på nogen måde.
 • deltage i systematisk kopiering og udbredt distribution af indholdet til offentligheden.
 • overtræde disse brugerbetingelser.

7. Bortset fra som angivet i fortrolighedserklæringen vil alle oplysninger eller materialer, som du sender til Novartis fra eller vedrørende appen ved hjælp af elektronisk datatransmission eller på anden måde, herunder alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, være og blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-ejendomsretsligt beskyttede for dig. Novartis kan samle og anonymisere brugeres svar og dele dem med sundhedspersonale til undervisningsformål. Alle oplysninger, med undtagelse af personlige oplysninger, som du sender, bliver Novartis' eller dets associerede selskabers ejendom og kan bruges til ethvert formål, herunder kopiering, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, radio- og tv-transmission og opslag på sociale medier. Novartis kan frit bruge alle idéer, koncepter eller teknikker og al knowhow indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til Novartis fra eller vedrørende appen, til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

8. Du fritager hermed og er indforstået med at holde Novartis og dets associerede selskaber samt alle dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, ansatte og repræsentanter, skadesløse for alle krav, omkostninger, tab, forpligtelser og skadeserstatninger af enhver art, det være sig for direkte skader, indirekte skader, konkret dokumenterede tab, følgeskader eller andre skader, hvad enten de måtte opstå uden for kontrakt (uagtsomhed), inden for kontrakt eller på anden måde, og hvad enten Novartis er blevet adviseret om muligheden for sådanne skadeserstatninger eller ej, i hvert enkelt tilfælde, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af appen og/eller indholdet og som følge af enhver brug, som Novartis gør af de oplysninger, som du sender til Novartis fra eller vedrørende appen. I nogle jurisdiktioner er det ikke tilladt at fraskrive sig stiltiende garantier, og derfor gælder ovenstående fraskrivelser muligvis ikke for dig. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

9. Informationen i indholdet leveres alene af Novartis til generelle oplysningsformål og udgør ikke medicinske oplysninger. Kontakt straks din egen læge eller andet sundhedspersonale, hvis du har en sygdom eller har brug for lægefaglig rådgivning. Denne app stiller ingen personlige medicinske diagnoser og giver ingen patientspecifikke råd om behandling.

10. BÅDE APPEN OG INDHOLDET STILLES TIL RÅDIGHED, SÅLEDES SOM DEN/DET “ER OG FOREFINDES”. NOVARTIS FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVBESTEMTE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, "QUIET ENJOYMENT" OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. NOVARTIS FRASIGER SIG YDERMERE UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER VEDRØRENDE APPENS ELLER INDHOLDETS PÅLIDELIGHED, AKTUALITET, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED OG/ELLER YDELSE ELLER FOR, AT APPEN ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER ELLER ER KOMPATIBEL MED DIN ENHED ELLER DENS OPERATIVSYSTEM. NOVARTIS GARANTERER IKKE FOR SIKKERHEDEN ELLER FORTROLIGHEDEN AF DATA, DER LAGRES PÅ ELLER SENDES FRA ENHEDEN. I nogle jurisdiktioner er det ikke tilladt at fraskrive sig stiltiende garantier, og derfor gælder ovenstående fraskrivelser muligvis ikke for dig. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

11. Din brug og disse brugerbetingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til lovens kollision med andre lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug eller disse brugerbetingelser, skal bringes for retten i en kompetent jurisdiktion i København, og parterne anerkender udtrykkeligt den nævnte domstols værneting til ethvert og alle formål vedrørende din brug eller disse brugerbetingelser.

12. Hvis nogen del af eller bestemmelse i disse brugerbetingelser anses for at være ugyldig, vil en sådan ugyldighed ikke påvirke retskraften af nogen anden del af eller bestemmelse i disse brugerbetingelser.

Fortrolighedserklæring

 • Personlige oplysninger forstås som oplysninger, der alene eller i kombination med andre oplysninger identificerer dig eller kan bruges til at identificere dig eller dine personlige karakteristika, som f.eks. dit navn eller dine kontaktoplysninger ("personlige oplysninger"), under din brug af denne app. Indsamlingen og behandlingen af personlige oplysninger under denne app er underlagt Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger for chatbot.
 • Denne app indeholder ingen cookies eller andre sporingssystemer, bortset fra dem, der er nødvendige for appens funktion.
 • Brug af appen udgør et samtykke til dens brug som beskrevet i Brugerbetingelserne og i vores Fortrolighedserklæring.

 

Privatlivspolitik i forbindelse med brug af chatbot

Indsamling af  personoplysninger

De oplysninger fra dig, der indsamles af chatbotten, kan omfatte en unik identifikationskode for webkunder, en unik Facebook-identifikationskode (hvis du tilgår chatbotten via Facebook), dit for- og efternavn, din placering, dine påmindelsespræferencer, din patienttype, de emner, du har udtrykt interesse for under samtalen med chatbotten, tidsstemplet for dine interaktioner og din godkendelse af disse vilkår og betingelser. Herudover kan Novartis Healthcare A/S optage din samtalehistorik, herunder dine svar på spørgsmål fra chatbotten, feedbackvurderinger og bemærkninger, du har fremsagt i chatten.

 

Dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger. Formålet med og baggrunden for indsamlingen af personoplysninger

På grundlag af dit samtykke bruges disse oplysninger af Novartis Healthcare A/S og Novartis-koncernens øvrige selskaber ("Novartis") med det formål at give dig den mest relevante oplevelse. Novartis husker dine valg for at tilpasse svar og huske dine præferencer, så vi kan sende relevante påmindelser til dig. Novartis kan om nødvendigt gemme yderligere oplysninger for at sikre overholdelse af alle lovgivningskrav vedrørende behandlingsrelaterede bivirkninger og klager i relation til produktafprøvning, men kun hvis du manuelt indtaster tekst via Facebook Messenger eller webkanalerne.

Dine oplysninger opbevares i to formater:

Oplysninger opbevaret af Facebook:
Specifikke oplysninger relateret til din Facebook-profil deles af Facebook med chatbotten under varigheden af din session (dvs. din interaktion med chatbotten) for at personalisere chatten. De oplysninger, Facebook deler, er: en unik identifikationskode, dit fornavn, placering og Facebook-profilbillede. Disse oplysninger gemmes ikke udenfor den specifikke chatbot-session. Når du har afsluttet chatbot-sessionen, slettes oplysningerne automatisk, og Novartis har ikke længere adgang til disse.

Oplysninger opbevaret af Novartis:
Oplysninger relateret til de input, du foretager i chatten, og de præferencer, du angiver, lagres i en database af befuldmægtigede, der handler på vegne af Novartis. De oplysninger, Novartis registrerer, er: de påmindelsespræferencer, du har anmodet om, din samtalehistorik, eventuelt manuelt indtastet tekst og tidsstempel for samtaler.

Hvis en bruger manuelt indtaster tekst, fremsendes den pågældende tekst automatisk til relevante Novartis-kontakter, som i henhold til gældende regler kan være forpligtet til at foretage en opfølgning enten i Facebook Messenger, gennem webkanalen eller via en anden kommunikationskanal, f.eks. per e-mail, hvis en e-mailadresse er angivet, og kun hvis teksten indeholder en behandlingsrelateret bivirkning eller en klage i relation til produktafprøvning. I disse tilfælde skal yderligere oplysninger om dig opbevares, indtil al relevant kommunikation er gennemført, hvilket kan omfatte obligatorisk indberetning til regulatoriske organer. Oplysningerne indeholder også en brugeridentifikation genereret af Facebook eller webkanalen, dit navn, et tidsstempel for begivenheden og hele den tekst, der er indtastet i chatten. Disse oplysninger bruges kun i forbindelse med den relaterede begivenhed og krypteres og slettes, når de regulatoriske organer tillader dette. Disse oplysninger krypteres og opbevares i en dedikeret dokumentdatabase og tilgås kun med det specifikke formål at besvare eller på anden vis udrede en sag, der omfatter behandlingsrelaterede bivirkninger eller klager i relation til produktafprøvning.

Novartis tilgår ikke dine personoplysninger direkte og modtager kun anonymiserede og aggregerede oplysninger fra tredjeparter, der handler på dets vegne, medmindre Novartis er forpligtet til det grundet gældende lovgivning, dom, retskendelse eller offentlig regulering, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig til støtte for en strafferetlig eller anden juridisk undersøgelse eller proces her eller i udlandet.

Anonymiserede oplysninger behandles også med henblik på at udføre analyser relateret til brugen af chatbotten og til løbende opdatering og forbedring af chatbottens funktioner, hvilket er med til at understøtte interaktionen med brugere og besvarelsen af anmodninger og spørgsmål fra brugere, så der leveres en bedre og særligt tilpasset service til chatbot-brugerne.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Dine personoplysninger behandles af tredjeparter, som handler for eller på vegne af Novartis i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Disse tredjeparter kan være hjemmehørende i lande eller områder, der måske ikke tilbyder det samme niveau af databeskyttelse som det land, hvor du bor. Når behandlingen af dine personoplysninger videregives til en sådan tredjepart, sikrer Novartis, at en sådan tredjepart stiller tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der regulerer behandlingen af dine personoplysninger.

Novartis har vedtaget bindende virksomhedsregler, et system af principper, regler og værktøjer, der er fastsat i EU-lovgivningen, i sine bestræbelser på at sikre effektive databeskyttelsesniveauer for deling af personoplysninger indenfor Novartis, herunder især i relation til overførsler af personoplysninger uden for EØS og Schweiz.

Novartis deler ikke dine oplysninger med nogen, som ikke er direkte forbundet med dette formål.

 

Opbevaring af personoplysninger

Dine data slettes automatisk, hvis du ikke er aktiv i chatbotten i en periode på 18 måneder.

Der kan være tilfælde, hvor dine personoplysninger eller nogle af dine personoplysninger opbevares i en længere periode, hvis Novartis er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning, dom eller retskendelse eller offentlig regulering, eller hvis en sådan opbevaring på anden vis er nødvendig som bevismateriale i forbindelse med strafferetlig eller anden juridisk undersøgelse eller proces her eller i udlandet.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger

Novartis har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at yde et tilstrækkeligt sikkerheds- og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger under hensyntagen til karakteren af dataene og risikoen forbundet med behandlingen af sådanne data. Formålet hermed er at beskytte personoplysningerne mod utilsigtet destruktion eller ændring, utilsigtet tab, uautoriseret videregivelse eller adgang og mod andre ulovlige former for behandling. Ved håndteringen af dine personoplysninger overholder Novartis desuden følgende forpligtelser:

 • Novartis indsamler og behandler kun personoplysninger, som er dækkende, relevante og ikke for vidtgående som påkrævet for at opfylde de ovenfor anførte formål.
 • Novartis sikrer, at dine personoplysninger holdes opdaterede og er nøjagtige, og vi kan derfor anmode dig om at bekræfte de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du er også velkommen til på eget initiativ at underrette os, når der sker ændringer i dine personlige forhold, så vi kan sikre, at dine personoplysninger holdes opdaterede.

 

Udøvelse af adgangsrettigheder og kontaktoplysninger

Du har ret til at udøve følgende rettigheder i henhold til de betingelser og indenfor de grænser, der er fastsat i lovgivningen:

 • retten til indsigt i dine personoplysninger, således som de behandles af os, og retten til at anmode om berigtigelse eller opdatering, hvis du mener, at nogen oplysninger relateret til dig er forkerte, forældede eller mangelfulde.
 • retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger eller begrænsningen heraf for specifikke behandlingskategorier.
 • retten til når som helst at tilbagekalde dit samtykke, uden at det berører lovligheden af behandlingen før en sådan tilbagekaldelse.
 • retten til, helt eller delvist, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • retten til at gøre indsigelse mod en kommunikationskanal, der bruges til direkte markedsføringsformål, og
 • retten til, i det omfang det er relevant, at anmode om portabilitet af dine personoplysninger, dvs. at disse returneres til dig eller overføres til den af dig udpegede person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format uden hindringer fra os og omfattet af dine fortrolighedsforpligtelser.

 

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at forespørge om de data, der opbevares om dig, kan du gøre dette ved at vælge det menupunkt i Facebook Messenger eller webkanalen, der er mærket "Administrer mine data". Dette giver dig mulighed for:

 • Øjeblikkeligt at anmode om et register over de data, der opbevares i relation til din brugerprofil, ved brug af menupunktet "Administrer mine data". Dataene præsenteres for dig via chatgrænsefladen, uanset om du bruger Facebook Messenger eller web.
 • Afhængigt af hvilken chatbot-tilgang du bruger, stiller Novartis Pharma AG to metoder til sletning af dine data til rådighed for dig:

a) Chatgrænsefladen giver vejledning om, hvordan du sender en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige hos Novartis AG med din anmodning om sletning af dine oplysninger. E-mailadressen, der skal bruges til denne anmodning, er global.privacy_office@novartis.com. Bemærk venligst, at når du anmoder om at få slettet de oplysninger, der opbevares om dig, fjerner Novartis Pharma AG din brugerprofil, præferencer og historik fra sine databaser; din samtalehistorik vil dog stadig blive opbevaret af Facebook i overensstemmelse med Facebook-platformens brugeraftale.

b) Du kan anmode om øjeblikkelig sletning af dine oplysninger. Efter du har valgt menupunktet "Administrer mine oplysninger" i chatbotten, giver chatgrænsefladen dig mulighed for omgående at slette dine oplysninger. Hvis du vælger denne mulighed, sletter Novartis Pharma AG automatisk dine brugeroplysninger fra sine databaser indenfor 48 timer efter anmodningen. Bemærk venligst, at i nogle tilfælde vil din samtalehistorik stadig blive opbevaret af Facebook i overensstemmelse med Facebook-platformens brugeraftale.

Hvis du har spørgsmål, hvis du ikke tilfreds med den måde, Novartis behandler dine personoplysninger på, eller hvis du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du sende en e-mail til global.privacy_office@novartis.com. Når du kontakter Novartis, så husk venligst at tilføje en beskrivelse af din relation til os og/eller dine interaktioner med os. Hvis du ønsker at modtage informationer relateret til dine personoplysninger, så tilføj venligst også en skannet kopi kopi af dit pas eller kørekort med henblik på at bekræfte din identitet. Kopi af pas eller kørekort anvendes alene til at verificere din identitet og bliver herefter slettet. Når du fremsender kopi bedes du sløre/slette dit billede og dit cpr-nummer.

Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet.

 

Uppdaterad: 31-03-2020